غایب بزرگ پرسپولیس برای بازی با ملوان| مصدومیت ادامه دار ستاره پرسپولیس