جریمه شرکت ژاپنی برای کارمندی که 14 سال غیرقانونی سیگار می‌کشید