جزئیات حمله ۲ خرس به نگهبان باغ وحش اصفهان | مرد مهربان خرس‌ها را از توله‌گی بزرگ کرده بود