پنجه های خشن دو خرس باغ وحش اصفهان، نگهبان را درید/ نگهبان مهربان، آن خرسها را از وقتی توله بودند بزرگ کرده بود