توییت محسن برهانی، حقوقدان در مورد ممانعت از ورود زنان بدون حجاب به اماکن عمومی / اقدام کاملا غیرقانونی است