بانک مرکزی افغانستان: بانکداری سنتی را به بانکداری اسلامی تغییر می‌دهیم