پیشروی ارتش آذربایجان در مناطق مرزی | گذرگاه لاچین به تصرف درآمد