چالش بزرگ استقلال | ابهام بزرگی که ذهن ساپینتو را مشغول کرده است