مسکو: تسلیحات کافی برای نابود کردن آمریکا را داریم