بیش‌از 3 میلیون بشکه در روز صادرات نفت دریایی روسیه علی‌رغم کاهش تولید این کشور