مهار تورم از طریق رشد اقتصادی و مردمی سازی اقتصاد به دست می‌آید