اولیانوف: آمریکا و اروپا آماده از سرگیری مذاکرات برجام نیستند