ریشه کنی بیماری قند خون یک راه بیشتر ندارد / مصرف این میوه در ناشتا تا آخر عمر