به باور او فساد موجود یکبار از دل سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) خارج می‌شود. یکبار از درون قوانین مجلسیان و یکبار در پس مصوبات بانک مرکزی. بنابراین این فساد هر بار از جایی غیر از بخش خصوصی سر در می‌آورد.

او می‌افزاید: به عنوان نمونه همین الان از طریق قانون «صلح»، در گمرکات و مناطق ویژه یک فساد شکل گرفته است. یکسری تجار و تولیدکنندگان پس از ورود کالایشان به گمرکات با شخص دیگری که کارت بازرگانی دارد، صلح می‌کنند و کالای خود را به او واگذار می‌کنند. سپس آن شخص به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و دوباره ارز می‌گیرد.