به یکی از پایگاه‌های غیرقانونی نظامیان آمریکا در شرق سوریه حمله راکتی شد!