پیام بنیاد قرآن خطاب به مسئولین/ با خودسازی به احیای تمدن اسلامی بیندیشند/ راه موفقیت از مسیر حکمرانی قرآن می گذرد