مصدومیت 11 نفر در ریزش سقف آشیانه جدید فرودگاه امام