شهرخبر

بازگشت سراوان گیلان به طبیعت

امید رجبی پور

صبح امروز با حضور دکتر اسدالله عباسی استاندار گیلان و مسئولین استانی در آستانه سال نو با کاشت نهال در دفنگاه زباله سراوان، این منطقه زیبا به طبیعت بازگشت

بازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعتبازگشت سراوان گیلان به طبیعت