ستاره پرسپولیس علیه شایعات تلخ؛ خبری از خداحافظی نیست