ایران می‌تواند مواد کافی برای یک سلاح اتمی را کمتر از دو هفته تولید کند