خبر جدید برای کارگران / حداقل حقوق کارگران به 12 میلیون می رسد ؟!