جزییات جدید از جلسه تعیین حقوق | حقوق کارگران برای سال جدید چقدر شد؟ + افزایش ۴۰ درصدی صحت دارد؟