فوری/ وزرای صمت و اقتصاد هم به جلسه تعیین حقوق کارگران وارد شدند + جزئیات جدید