جانشین احتمالی بازیکن خط خورده اردوی تیم ملی مشخص شد