حقوق کارگران باید به نحوی باشد که بتوانند پا به پای تورم زندگی را اداره کنند/ مجلس و دولت باید بر تورم غلبه کنند