سبد معیشت دولت با حقوق کارگران نمی‌خواند / حقوق‌ها دوبرابر می‌شود؟