شهرخبر

صید غیرمجاز ماهی استخوانی - مازندران

سید ولی شجاعی

ماهیان استخوانی که مهم‌ترین ذخیره دریایی خزر محسوب می‌شوند‌ برای تخم‌ریزی از دریا به رودخانه مهاجرت می‌کنند که با توجه به تورهای پهن شده در انتظار صید، نسل این گونه در معرض تهدید جدی قرار دارد.

صید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانماهیان استخوانی مهم‌ترین ذخیره دریایی خزر محسوب می‌شوند، ماهی سفید مهم‌ترین گونه از این ذخیره دریایی است که برای تخم‌ریزی از دریا به رودخانه مهاجرت می‌کند که با توجه به تورهای پهن شده در انتظار صید، نسل این گونه در معرض تهدید جدی قرار دارد، تهدیدی که همه‌ی ماهیانی که در فصل تخم‌ریزی سفر در پیش گرفته و از دریا موقت دل می‌کَنَند و راهی رودخانه می‌شوند را شامل می‌شود از این رو برای جلوگیری از آسیب‌های جدی به ذخایر دریای خزر باید از صید ماهیان بارور جلوگیری شود، صیدی که عده‌‌ای علت آن را افزایش آمار بیکاری در مازندران دانسته‌‌اند.صید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانماهیان استخوانی مهم‌ترین ذخیره دریایی خزر محسوب می‌شوند، ماهی سفید مهم‌ترین گونه از این ذخیره دریایی است که برای تخم‌ریزی از دریا به رودخانه مهاجرت می‌کند که با توجه به تورهای پهن شده در انتظار صید، نسل این گونه در معرض تهدید جدی قرار دارد، تهدیدی که همه‌ی ماهیانی که در فصل تخم‌ریزی سفر در پیش گرفته و از دریا موقت دل می‌کَنَند و راهی رودخانه می‌شوند را شامل می‌شود از این رو برای جلوگیری از آسیب‌های جدی به ذخایر دریای خزر باید از صید ماهیان بارور جلوگیری شود، صیدی که عده‌‌ای علت آن را افزایش آمار بیکاری در مازندران دانسته‌‌اند.ماهیان استخوانی مهم‌ترین ذخیره دریایی خزر محسوب می‌شوند، ماهی سفید مهم‌ترین گونه از این ذخیره دریایی است که برای تخم‌ریزی از دریا به رودخانه مهاجرت می‌کند که با توجه به تورهای پهن شده در انتظار صید، نسل این گونه در معرض تهدید جدی قرار دارد، تهدیدی که همه‌ی ماهیانی که در فصل تخم‌ریزی سفر در پیش گرفته و از دریا موقت دل می‌کَنَند و راهی رودخانه می‌شوند را شامل می‌شود از این رو برای جلوگیری از آسیب‌های جدی به ذخایر دریای خزر باید از صید ماهیان بارور جلوگیری شود، صیدی که عده‌‌ای علت آن را افزایش آمار بیکاری در مازندران دانسته‌‌اند.صید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانماهیان استخوانی مهم‌ترین ذخیره دریایی خزر محسوب می‌شوند، ماهی سفید مهم‌ترین گونه از این ذخیره دریایی است که برای تخم‌ریزی از دریا به رودخانه مهاجرت می‌کند که با توجه به تورهای پهن شده در انتظار صید، نسل این گونه در معرض تهدید جدی قرار دارد، تهدیدی که همه‌ی ماهیانی که در فصل تخم‌ریزی سفر در پیش گرفته و از دریا موقت دل می‌کَنَند و راهی رودخانه می‌شوند را شامل می‌شود از این رو برای جلوگیری از آسیب‌های جدی به ذخایر دریای خزر باید از صید ماهیان بارور جلوگیری شود، صیدی که عده‌‌ای علت آن را افزایش آمار بیکاری در مازندران دانسته‌‌اند.صید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانماهیان استخوانی مهم‌ترین ذخیره دریایی خزر محسوب می‌شوند، ماهی سفید مهم‌ترین گونه از این ذخیره دریایی است که برای تخم‌ریزی از دریا به رودخانه مهاجرت می‌کند که با توجه به تورهای پهن شده در انتظار صید، نسل این گونه در معرض تهدید جدی قرار دارد، تهدیدی که همه‌ی ماهیانی که در فصل تخم‌ریزی سفر در پیش گرفته و از دریا موقت دل می‌کَنَند و راهی رودخانه می‌شوند را شامل می‌شود از این رو برای جلوگیری از آسیب‌های جدی به ذخایر دریای خزر باید از صید ماهیان بارور جلوگیری شود، صیدی که عده‌‌ای علت آن را افزایش آمار بیکاری در مازندران دانسته‌‌اند.ماهیان استخوانی مهم‌ترین ذخیره دریایی خزر محسوب می‌شوند، ماهی سفید مهم‌ترین گونه از این ذخیره دریایی است که برای تخم‌ریزی از دریا به رودخانه مهاجرت می‌کند که با توجه به تورهای پهن شده در انتظار صید، نسل این گونه در معرض تهدید جدی قرار دارد، تهدیدی که همه‌ی ماهیانی که در فصل تخم‌ریزی سفر در پیش گرفته و از دریا موقت دل می‌کَنَند و راهی رودخانه می‌شوند را شامل می‌شود از این رو برای جلوگیری از آسیب‌های جدی به ذخایر دریای خزر باید از صید ماهیان بارور جلوگیری شود، صیدی که عده‌‌ای علت آن را افزایش آمار بیکاری در مازندران دانسته‌‌اند.صید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانماهیان استخوانی مهم‌ترین ذخیره دریایی خزر محسوب می‌شوند، ماهی سفید مهم‌ترین گونه از این ذخیره دریایی است که برای تخم‌ریزی از دریا به رودخانه مهاجرت می‌کند که با توجه به تورهای پهن شده در انتظار صید، نسل این گونه در معرض تهدید جدی قرار دارد، تهدیدی که همه‌ی ماهیانی که در فصل تخم‌ریزی سفر در پیش گرفته و از دریا موقت دل می‌کَنَند و راهی رودخانه می‌شوند را شامل می‌شود از این رو برای جلوگیری از آسیب‌های جدی به ذخایر دریای خزر باید از صید ماهیان بارور جلوگیری شود، صیدی که عده‌‌ای علت آن را افزایش آمار بیکاری در مازندران دانسته‌‌اند.صید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندراناگرچه به گفته متولیان گشت‌های دریایی به منظور مقابله با متخلفان صیادی پس از پایان فصل صید برای حفظ حیات گونه‌های مولد فعال و در تکاپو هستند اما با توجه به تکرار هر ساله صید در زمان نامناسب توسط برخی صیادان و پهن کردن دام در دهانه رودخانه‌های متصل به دریای خزر‌، نیازمند نظارت‌های دقیق، مستمر و همچنین عملیاتی شدن بیشتر و مفیدتر گشت‌های مقابله با صیادان سودجو هستیم، سودجویانی که آینده ذخایر ماهیان مولد و آینده نسل انسانی برایشان اهمیتی ندارد و در پس تعلقات مادی‌شان، دریا و رودخانه را سوگوار مرگ آبزیان مولد می‌کننداگرچه به گفته متولیان گشت‌های دریایی به منظور مقابله با متخلفان صیادی پس از پایان فصل صید برای حفظ حیات گونه‌های مولد فعال و در تکاپو هستند اما با توجه به تکرار هر ساله صید در زمان نامناسب توسط برخی صیادان و پهن کردن دام در دهانه رودخانه‌های متصل به دریای خزر‌، نیازمند نظارت‌های دقیق، مستمر و همچنین عملیاتی شدن بیشتر و مفیدتر گشت‌های مقابله با صیادان سودجو هستیم، سودجویانی که آینده ذخایر ماهیان مولد و آینده نسل انسانی برایشان اهمیتی ندارد و در پس تعلقات مادی‌شان، دریا و رودخانه را سوگوار مرگ آبزیان مولد می‌کنندصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندراناگرچه به گفته متولیان گشت‌های دریایی به منظور مقابله با متخلفان صیادی پس از پایان فصل صید برای حفظ حیات گونه‌های مولد فعال و در تکاپو هستند اما با توجه به تکرار هر ساله صید در زمان نامناسب توسط برخی صیادان و پهن کردن دام در دهانه رودخانه‌های متصل به دریای خزر‌، نیازمند نظارت‌های دقیق، مستمر و همچنین عملیاتی شدن بیشتر و مفیدتر گشت‌های مقابله با صیادان سودجو هستیم، سودجویانی که آینده ذخایر ماهیان مولد و آینده نسل انسانی برایشان اهمیتی ندارد و در پس تعلقات مادی‌شان، دریا و رودخانه را سوگوار مرگ آبزیان مولد می‌کنندصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندراناگرچه به گفته متولیان گشت‌های دریایی به منظور مقابله با متخلفان صیادی پس از پایان فصل صید برای حفظ حیات گونه‌های مولد فعال و در تکاپو هستند اما با توجه به تکرار هر ساله صید در زمان نامناسب توسط برخی صیادان و پهن کردن دام در دهانه رودخانه‌های متصل به دریای خزر‌، نیازمند نظارت‌های دقیق، مستمر و همچنین عملیاتی شدن بیشتر و مفیدتر گشت‌های مقابله با صیادان سودجو هستیم، سودجویانی که آینده ذخایر ماهیان مولد و آینده نسل انسانی برایشان اهمیتی ندارد و در پس تعلقات مادی‌شان، دریا و رودخانه را سوگوار مرگ آبزیان مولد می‌کنندصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندراناگرچه به گفته متولیان گشت‌های دریایی به منظور مقابله با متخلفان صیادی پس از پایان فصل صید برای حفظ حیات گونه‌های مولد فعال و در تکاپو هستند اما با توجه به تکرار هر ساله صید در زمان نامناسب توسط برخی صیادان و پهن کردن دام در دهانه رودخانه‌های متصل به دریای خزر‌، نیازمند نظارت‌های دقیق، مستمر و همچنین عملیاتی شدن بیشتر و مفیدتر گشت‌های مقابله با صیادان سودجو هستیم، سودجویانی که آینده ذخایر ماهیان مولد و آینده نسل انسانی برایشان اهمیتی ندارد و در پس تعلقات مادی‌شان، دریا و رودخانه را سوگوار مرگ آبزیان مولد می‌کنندصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندرانصید غیر مجاز ماهی استخوانی - مازندران