شهرخبر
مقام نظامی سابق صهیونیستی:

اسرائیل به یک حیوان لنگ تبدیل شده است