آزادی بیان به سبک فرانس ۲۴؛ چهار خبرنگار منتقد اسرائیل تعلیق شدند