عکس | پروین: خبر مرگ مرا منتشر کردند تا خانواده ام را اذیت کنند