فروش 500 هزار خودرو و یک مشکل بزرگ/ چهار سال طول می کشد تا به متقاضیان خودرو تحویل داده شود!