حکم قطعی رفع تصرف غیرقانونی پارکینگ "شایان" صادر شد