هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ حقوق کارگران شاید آخر هفته