بازگشت به اندیشه امام راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی است