هوای تهران دم دمی مزاج شد | تغییرات پی در پی دما در طول چهار روز