روزنامه رسالت: توافق با عربستان کافی نیست؛ باید تضمین گرفته شودکه از رفتار دشمنانه اش دست بردارد