ستاره پرسپولیس اول به تیم ملی فکر کند بعد اروپا!/ لژیونر شدن باید با حساب کتاب باشد