«شورای میانه‌روی»، پشت سد چالش‌های پیچیده / «آشتی و گفت‌وگوی ملی» در تعلیق