او برای وضعیت سال آینده و شرایط تحریم ها، سه سناریو را مطرح می‌کند و می گوید، هر کدام از این سناریوها فضای بسیار متفاوتی را در حوزه ارزی برای کشور ایجاد می‌کند. سناریوی اعلام شکست، سناریوی ادامه وضعیت فعلی و سناریوی خوشبینانه یعنی آغاز مذاکرات و حرکت به سمت توافق.

قاسمی یادآوری می کند در چنین شرایطی دو نوع تقاضا در کشور وجود دارد که واقعیت اقتصاد ایران است، یک تقاضای حفظ ارزش دارایی که همواره از سوی سیاستگذار نفی می شود و دوم تقاضای خروج سرمایه. سیاستگذار برای هیچ کدام از این دو تقاضا پاسخی ندارد و حتی معتقد است که نباید وجود داشته باشد. این در حالیست که باید و نباید را سیاستگذار تعیین نمیکند، بلکه آن را روند اقتصاد مشخص می کند.