پوتین این شهر را با خاک یکسان کرد +تصاویری از جهنم روی زمین