عزیزی خادم: فدراسیون نطفه و بنایش غیرقانونی است/از کلمه رئیس سابق تنفر دارم