پیش فروش ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو از طریق سامانه یکپارچه منتفی شد؟