خبر خوش برای سربازان: طول مدت خدمت وظیفه کم می شود