این ستاره پرسپولیس بی تاثیر بود | ستاره ای که در دیدار حساس محو شد