میرسلیم: کاهش سرمایه اجتماعی «تقصیر روحانی است»، نه نتیجه زدن هواپیمای اوکراینی