از قتل تا دفن قبله عالم یک سال طول کشید | راز صندلی خونینی که ناصرالدین‌شاه روی آن جان داد