3 نوع متفاوت شوینده ها و آسیب های هریک بر بدن/ زدن ماسک برای استفاده از شوینده ها کافی نیست