ستاره پرسپولیس غایب بزرگ دیدار با سپاهان ؟ ستاره یحیی تا پایان سال باز نمی گردد