طلب 20 هزار میلیاردی قطعه سازان از خودروسازان/ کیفیت خودروها 15 درصد بهتر شد