رأفت: هیچ تیمی اندازه تراکتور، پرسپولیس را اذیت نکرده بود/ تیمِ گل‌محمدی از غیبت اخباری بهترین بهره را برد